Билатерални односи со Република Словенија


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Република Словенија се воспоставени на 17 март 1992 година. 


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Спогодба меѓуРепублика Македонија и Република Словенија за воспоставување на дипломатски односи меѓу двете држави“

 • склучена во Скопје, на 17 март 1992 година.
 • во сила од 29 мај 1992 година

2. „Спогодба за стопанска соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија“

 • склучена во Љубљана, на 25 февруари 1992 година.
 • во сила од 29 мај 1992 година

2-а) „Спогодба за измена на Спогодбата за стопанска соработка помеѓу Република Македонија и Република Словенија“

 • склучена во Љубљана, на 17 ноември 2005 година. 
 • во сила од 14 февруари 2007 година

3. „Спогодба за плаќање меѓу Република Македонија и Република Словенија“

 • склучена во Љубљана, на 25 февруари 1992 година.
 • во сила од 29 мај 1992 година

4. „Спогодба за соработка во образованието, културата и науката меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија“

 • склучена во Љубљана, на 8 јули 1993 година.
 • во сила од 14 мај 1997 година

5. „Спогодба за научна и технолошка соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија“

 • склучена во Скопје, на 24 декември 1993 година.
 • во сила од 28 август 1995 година

6. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за меѓународен патен превоз на патници и стока“

 • склучена на 17 јануари 1996 година.
 • во сила од 1мај 1999 година

7. „Договор меѓу Република Македонија и Република Словенија за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети“

 • склучен на 6 февруари 1996 година.
 • во сила од 5 септември 1997 година

8. „Договор меѓу РепубликаМакедонија и Република Словенија за правна помош во граѓанските и кривичните предмети“

 • склучен на 6 февруари 1996 година.
 • во сила од 5 септември 1997 година

9. „Договор меѓу Република Македонија и Република Словенија за предавање“

 • склучен на 6 февруари 1996 година. 
 • во сила од 5 септември 1997 година

10. „Договор меѓу Република Македонија и Република Словенија за заемна заштита и поттикнување на инвестициите “

 • склучен на 5 јуни 1996 година. 
 • во сила од 21 септември 1999 година

11. „Договор меѓу Владата на Република Македонија  и Владата на Република Словенија за соработка во областа на заштитата на растенијата“

 • склучен во Скопје, на 15 декември 1997 година. 
 • во сила од 6 август 1999 година

12. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за соработка на полето на ветеринарната медицина“

 • склучен во Скопје, на 15 декември 1997 година.
 • во сила од 6 август 1999 година

13. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија  и Владата на Република Словенија за враќање на лица чие влегување и/или престој е во спротивност со важечките прописи“

 • склучен во Љубљана, на 27 јануари 1998 година
 • во сила од 1 февруари 1999 година

14. „Спогодба меѓу Република Македонија и Република Словенија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал“

 • склучена во Скопје, на 15 мај 1998 година 
 • во сила од 20 септември 1999 година

15. „Договор меѓу Република Македонија и Република Словенија за уредување на меѓусебните имотно-правни односи“

 • склучен во Љубљана, на 13 јули 1998 година 
 • во сила од 23 ноември 1999 година

16. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за заемна соработка по царинските работи“

 • склучен во Љубљана, на 24 мај 2000 година.
 • во сила од на 1 мај 2001 година

17. „Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија во областа на јавните финансии“

 • склучен во Љубљана, на 04 април 2003 година.
 • во сила од 25 ноември 2011 година

18. „Спогодба за развојна соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија“ 

 • склучена во Скопје, на 10 јуни 2004 година
 • во сила од 10 јули 2006 година

19. „Спогодба за измена на Спогодбата за стопанска соработка помеѓу Република Македонија и Република Словенија“

 • склучена во Љубљана, на 17 ноември 2005 година
 • во сила од 14 февруари 2007 година

20. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за соработка во областа на здравството и медицината“

 • склучена во Скопје на 27 февруари 2007 година.
 • во сила од 18 април 2008 година

21. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за меѓудржавни посвојувања“

 • склучен во Скопје на 27 февруари 2007 година
 • во сила од 27 декември 2007 година

22. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за вработување на сезонски работници“

 • склучен во Скопје на 27 февруари 2007 година
 • во сила од 19 мај 2008 година

23. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија Владата на Република Словенија за размената и заемната заштита на класифицирани информации“

 • склучена во Скопје на 31 март 2010 година.
 • во сила од 1 јануари 2011 година

24. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за соработка на полето на заштитата од природни и други несреќи“

 • склучена во Загреб на 14 октомври 2010 година.
 • во сила од 12 декември 2012 година

25. „Договор за изменување и дополнување на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Словенија“,

 • склучена  во Љубљана на 30 јануари 2014 година
 • во сила на  15 февруари 2019 година 

26. „Спогодба за изменување на Административната спогодба за спроведување на Договоротза социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Словенија“

 • склучена  во Љубљана на 30 јануари 2014 година.
 • во сила на 15 февруари 2019 година 

27. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за полициска соработка“

 • склучен во Будва, Црна Гора на 16 Април  2015 година 
 • стапил во сила на 1 јануари 2016 година 

 


Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Рамковен Договор за соработка меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Република Словенија“

 • склучен во Скопје, на 11 јули 1994 година
 • во сила од 2 март 2007 година

2. „Протокол меѓу Министерството за образование и физичка култура на Република Македонија и Министерството за школство и спорт на Република Словенија за соработка во образованието и спортот во учебните 1996/1997 год. и 1997/1998 год.“

 • склучен во Скопје, на 5 јуни 1996 година

3. „Протокол за соработка во областа на заштитата на животната средина и на уредувањето на просторот помеѓу Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина на Република Македонија и Министерство за околина и простор на Република Словенија“

 • склучен во Скопје, на 5 јуни 1996 година

4. „Протокол за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија“

 • склучена на 30 март 1995 година
 • во сила од 10 мај 1995 година

5. „Меморандум за разбирање при размена на информации и заемна помош поврзана со прашањата на суперревизија на пазарот на хартии од вредност меѓу Комисијата за хартии од вредност на Република Македонијаи Агенцијата за пазар и хартии од вредност на Република Словенија“

 • склучен во Љубљана на 15 февруари 2002 година

6. „Договор за соработка меѓу Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и Министерството за труд семејство и социјални работи на Република Словенија “

 • склучен  на 2 април 2003 година
 • во сила од 11 мај 2007 година

7. „Меморандум за разбирање и соработка во областа на деминирањето и помош на жртвите од мини помеѓу Република Словенија – меѓународен фонд за деминирање и помош на жртвите од мини – ИТФ и Република Македонија – Дирекција за заштита и спасување“

 • склучен  на 31 август 2006 година

8. „Договор меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Словенија за помош од словенечките дипломатски и конзуларни претставништва за државјаните на Република Македонија “

 • склучен  во Скопје, на 19 јануари 2007 година

9. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Словенија за помош во процесот на интеграција во ЕУ“

 • склучен  во Љубљана, на 06 јуни 2007 година

10. „Договор за соработка помеѓу Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија и Заводот за интелектуална сопственост на Република Словенија“

 • склучен во Скопје, на 16 ноември 2007 година

11. „Протокол од дванаесеттото заседание на заедничкиот одбор за научна и технолошка соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија“

 • склучен во Љубљана, на 16 февруари 2007 година

12. „Меморандум за соработка помеѓу Министерството за локална самоуправа на Република Македонија и Службата на Владата на Република Словенија за локална самоуправа и регионална политика “

 • склучен во Скопје, на 16 јули 2009 година
 • во сила од 29 ноември 2010 година

13. „Меморандум за правна и судска соработка помеѓу Министерството за правда на Република Македонија и Министерството за правосудство на Република Словенија“ 

 •  склучен во Скопје, на 09 декември 2009 година 

14. „Меморандум за разбирање помеѓу Македонската Дирекција за радијациона сигурност и Словенечката администрација за нуклеарна сигурност за размена на информации по прашања од нуклеарна и радијациона сигурност“

 • склучен во Виена на 20 септември 2010 година

15. „Програма за соработка во областа на културата и уметноста меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Словенија за 2010-2013“

 • склучен во Скопје на 24 септември 2010 година

16. „Протокол меѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за високо образование, наука и технологија на Република Словенија, Министерството за образование и спорт на Република Словенија за соработка во областа на образованието“

 • склучен во Љубљана, на 15 февруари 2011 година
 • во сила од 22  јуни 2011 година

17. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за обавување приходни дејности на издржуваните членови на семејствата на дипломатскиот персонал “

 • склучен  во Љубљана на 25 мај 2012 година.
 • во сила од 27 декември 2012 година

18. „Меморандум за меѓународна развојна соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија за 2012 година“

 • склучен во Скопје, на 3 јули 2012 година (СЕП - проекти) 

19. „Меморандум за разбирање меѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Министерството за инфраструктура и просторно планирање, Геодетската управа на Република Словенија“

 • склучен во Љубљана, на 26 септември 2012 година

20. „Меморандум за меѓународна развојна соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија за период 2013-2015“ 

 • склучен  во Брдо-Крањ, на 25 јули 2013 година

21. „Меморандум за разбирање помеѓу СИД-Прва Кредитна Заваровалница д.д. Љубљана и Македонската банка за поддршка на развојот“ 

 • склучен на 19.09.2013 година

22. „Меморандум за соработка во областа на спортот меѓу Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија и Министерството за образование, наука и спорт на Република Словенија“

 • склучен  во Љубљана на 13 ноември 2013 година.

23. „Меморандум за соработка меѓу Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и Агенцијата за јавен надзор на ревизијата на Република Словенија“

 • склучен во Љубљана на 15.07.2015 година 

24. „Меморандум за соработка меѓу Централен регистар на Република Македонија и Агенцијата на Република Словенија за јавна правна евиденција и други  услуги“

 • склучен во Скопје на 14.10. .2016 година
 • склучен во Љубљана на 17.10. .2016 година

25. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Република Словенија“

 • склучен година во Скопје на 29 август 2018 

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020